Segítség gyereknek, szülőnek, pedagógusnak

A szakemberek tapasztalata, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők igénylik a pszichológus jelenlétét az óvodákban, iskolákban. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a középiskolások maguk is önállóan fordulnak az iskola pszichológusához problémáikkal. A Református EGYMI keretein belül 2007 óta segítik pszichológusok is a gyermekek fejlődését. Jelenleg 6 tagintézményben 14 pszichológus látja el a feladatokat. A Magyarországi Református Egyház (MRE) köznevelési feladatainak támogatását – TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 – célzó projekt iskola illetve óvoda pszichológiai részének kidolgozójával, Tarsoly Erzsébettel beszélgettünk.

Mi az iskola/óvoda pszichológus feladata? Milyen keretek között végzi munkáját?

Az iskola-, és óvodapszichológus az iskolapszichológiai módszer- és eszköztárával támogatja a gyermekek intézménybe való beilleszkedését, a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók helyzetének pozitív formálását. Feladata az iskolai és óvodai nevelés során felmerülő problémák megelőzésének segítése, a már meglévő konfliktusok feltárása, azok megoldásának elősegítése – egyéni, vagy csoportos formában. Az iskolapszichológus nagyrészt a pedagógusok közvetítésével, a pedagógustársakkal konzultatív kapcsolatot kiépítve, a nevelőközösség szemléletét alakítva fejti ki személyiségformáló hatását. Az iskolapszichológus rendszerszemléletben látja el feladatát, ami azt jelenti, hogy tevékenysége nyomán a gyermek-szülő-pedagógus hármasának kedvező együttműködése valósulhat meg. A nevelési-oktatási intézményekben preventív, fejlesztő és korrektív pszichológiai tanácsadási munkával, problémakezeléssel segíti a pedagógusokat, gyermekeket, és a gyermekek szüleit abban, hogy minél optimálisabban történjen a gyermekek fejlődése.

Mióta végzik ezt a munkát a Református EGYMI keretein belül. Hány munkatárssal dolgoznak?

A Református EGYMI keretein belül 2007 óta segítik pszichológusok is a gyermekek fejlődését. Az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat és ezen belül a nevelési tanácsadás, valamint az egységeként működő Utazótanári Szolgálat a 2008-2009-es tanévben kezdte meg működését. Jelenleg hat tagintézményben – Kiskunhalas, Miskolc, Debrecen, Igal, Halásztelek, Budapest - látják el a Református EGYMI céljaival összhangban lévő feladatokat pszichológusaink, összesen 14 kolléga. Legnagyobb létszámban – 6 fő pszichológus - a Halásztelki Tagintézmény segíti pszichológusaival a Református EGYMI-vel szerződésben álló református nevelési-oktatási intézményeket. Halásztelken működik jelenleg egyedülállóan az intézményekben kihelyezett pszichológiai szolgálat, a szakértői és nevelési tanácsadás feladatai mellett döntően iskolapszichológiai feladatellátás formájában. A többi tagintézményben elsősorban a telephelyen működve, a nevelési tanácsadás keretei között és utazó szolgálat keretében segítik a nevelési-oktatási intézményeket, óvodákat, iskolákat.

Milyen az együttműködés a szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel?

Iskola-, és óvodapszichológusok a halásztelki tagintézményben összesen több mint 500 gyermeknek és szüleiknek, pedagógusaiknak nyújtottak segítséget a 2014-2015-ös tanévben. A tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők igénylik a pszichológus jelenlétét az óvodákban, iskolákban. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a középiskolások maguk is önállóan fordulnak az iskola pszichológusához problémáikkal. A szülők tanév végén megfogalmazták, hogy igénylik a még szélesebb körű tájékoztatást a pedagógiai szakszolgálat, az iskola-, és óvodapszichológiai ellátás lehetőségeiről. E mellett egyre nagyobb óraszámban szeretnék intézményükben tudni szakembereinket. A pedagógusok mentálhigiénéjét segítő munka is csak rendszeres jelenléttel lehet eredményes. Az iskolapszichológus szervezhet a pedagógusok számára lelki egészségük fenntartását segítő csoportokat. A tevékenység formája többféle lehet, ide tartozhat pl. az önismereti – kompetenciafejlesztő csoport, a napi megoldatlan helyzetekből adódó feszültség levezetésére, vagy a szülőkkel való kommunikáció fejlesztését célzó tréningek. Különösen nagy jelentősége van az intézményekben szolgáló lelkigondozókkal, hitoktatókkal és iskola lelkésszel való kapcsolatnak. Egyházi működtetésű intézményekben ideális, ha lehetőség van az iskolalelkész és az iskola-, és óvodapszichológus együttműködésére, közös munkájára. Az iskolalelkész munkájában egy-egy élethelyzet körülményeinek és megoldásának átgondolásakor a hangsúlyt a hitéleti nevelés kapja. Az iskolalelkésszel végzett konzultációk alkalmával keresztyén szempontból történik egy-egy felmerülő probléma vagy megoldási javaslat értékelése. A konzultációk témája széleskörű, az egyéni nehézségektől kezdve a pedagógusokkal való együttműködésen át egészen a tanulók iskolai viselkedésének, teljesítményének és életkörülményeinek megvitatásáig terjedhet. A kétféle szemléletmód összehasonlításának célja a konszenzus keresése, hogy az így létrejött megoldási javaslatban egymást kiegészítve legyen jelen a pszichológiai szempontú és a biblikus alapú megközelítésmód.

Hogyan kerülnek a gyermekek a látókörükbe?

Az iskola - és óvodapszichológusok esetében az első találkozás leggyakoribb formája, amikor a pedagógus vagy a szülő keresi meg az iskola-, vagy óvodapszichológust. A problémajelzés érkezhet más szakemberektől, ill. más intézményektől (pl. családsegítő) is. Előfordul, hogy maga a tanuló kér közvetlenül segítséget, 14 éves kor felett (18 év alatt) a szülő beleegyezésével. A preventív szűrővizsgálatok elvégzése szintén egy olyan terület, amelyben egyszerre több gyermek kerülhet a látókörünkbe. A tagintézményenként kidolgozott protokoll alapján a szűrővizsgálatokat a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel szerződésben álló nevelési-oktatási intézmény megrendelése alapján végzi el az iskola-, óvodapszichológus. Az óvodai nagycsoportban és az általános iskola 1. osztályának szűrését elvégezve képet kaphatunk a gyermekek pszichikus funkcióinak és részképességeinek állapotáról. Ez mind a követelményszint meghatározásához, mind a pedagógiai módszertan megválasztásához fontos lehet.

Milyen módszerekkel dolgoznak?

Rendszeresen konzultálunk a pedagógusokkal és a szülőkkel, illetve pszichológiai tanácsadást is biztosítunk számukra, előbbieknek inkább szakmai kérdésekben. Közvetlenül foglalkozunk egy-egy gyermekkel, és gyermekcsoportokkal melyeknek célja a tanulási, magatartási és teljesítménybeli problémák feltárása és korrekciója. Különböző pszichológiai állapotfelméréseket – többek között szűrőtesztek alkalmazása, megfigyelés, kommunikációs problémák, teljesítmény problémák vizsgálata, képességvizsgálat, pályaérdeklődés, tehetség megismerése – alkalmazunk és krízistanácsadást – átmenetei családi válsághelyzetek, gyász, iskolaváltás esetén – is végzünk, valamint részt veszünk preventív programok kidolgozásában és megvalósításában.  A pedagógusok, szülők és gyermekek számára prevenció és szemléletformálás céljából ismeretterjesztő pszichológiai előadásokat tartunk, például konfliktus- és agressziókezelésről, életkori sajátosságokról, szenvedélybetegségekről, depresszióról, szexualitásról, egészséges életmódról.

Melyek a leggyakoribb problémák, amikkel munkájuk során szembesülnek?

Leggyakrabban magatartási és tanulási problémákkal kapcsolatban keresik meg az iskola-, és óvodapszichológusokat. A hospitálás során megfigyelhető a tanuló vagy egy osztály is, konkrét célból. A tanórai megfigyelést, hospitálást kérheti a pedagógus, az általa fontosnak tartott probléma vizsgálatára. Kérheti az iskola-, és óvodapszichológus is az osztállyal történő ismerkedés, kapcsolat felvétel, a nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése és a pedagógusok nevelési, tanítási módszereinek megismerése érdekében. A hospitálás fontos része a tanórai megfigyelést követő konzultáció a pedagógussal, a tanórán tapasztaltak értékelésére. A megfigyelésnek fontos szerepe lehet tanórán kívül is, például szünetekben. Egyre gyakoribb, hogy a szülők gyermekük iskolai szorongására, esetleg motiválatlanságára panaszkodnak, és ebben látják a tanulási problémák legfontosabb okát. Ilyen esetben a probléma háttér okainak feltárását várják a pszichológustól az intézményi közegben. Komoly problémát jelent az óvodák és iskolák, pedagógusok számára az elvált vagy válófélben lévő szülők gyermekeinek a segítése, támogató megértése és megtartása. A szülői harcok által megviselt gyermekek zaklatott magatartása, tanulmányi eredményüknek romlása nagy kihívást jelent mind a szülők, mind a pedagógusok számára. Ilyen esetekben is gyakran kérik az iskola-, vagy óvodapszichológus segítségét. A nevelési-oktatási intézmény lelki gondozójával és lelkészével a családok érdekében folytatott közös gondolkodás fontos része lehet a problémák kezelésének.  Új kezdeményezés több pedagógus részéről is az osztályfőnöki órákhoz kért segítség. Ez többnyire az osztály közösséggé formálásához vagy önismereti program tervezéséhez tanácsadás formájában igénybe vett támogatást jelenti.

Mely dolgokban kellene még fejlődni, és ezt hogyan segíti a pályázat?

A Református EGYMI iskola-, és óvodapszichológiai hálózatának teszt és eszközrendszere jelenleg még elég szegényes. A pszichológiai feltáró munkához, a tréningek szervezéséhez és eszközigényének biztosításához a pályázatban biztosított keret lehetővé teszi eszközrendszerünk fejlesztését. A pszichológus kollégák egymástól távol látják el feladataikat. A pályázati keretből szervezett továbbképzések és konferenciák lehetőséget kínálnak a találkozásra, közös gondolkodásra és módszereink továbbfejlesztésére.

Mik a pályázat által megvalósítani kívánt célok?

Az iskolában dolgozó pszichológus, ellentétben a telephelyen nevelési tanácsadást folytató kollégájával, aki csak utazó szolgálatként lát el iskola-, és óvodapszichológiai munkát, együtt él a tanulók iskolai életével, a pedagógusok iskolai munkájával, a szülők jelenlétével és hiányával. A pszichológus jelen van az osztályok életében, gondjaikban és örömükben. A pszichológus a pedagógusokkal és a szülőkkel karöltve a gyerekek személyiségét, önálló kezdeményezéseit és autonómiáját tiszteletben tartva segíti differenciált bánásmód megvalósulását. Legtöbb tagintézményben nem áll rendelkezésre elég pszichológus ahhoz, hogy közvetlenül az oktatási intézményekben láthassa el pszichológiai feladatait. A telephelyeken a nevelési tanácsadás végzése kitölti a kollégák idejét. Az osztályközösségek fejlesztéséhez osztályfőnökök azonban egyre inkább igénylik a nevelési-oktatási intézményben napi szinten feladatot ellátó, jelenlévő iskolapszichológust, aki osztályfőnöki órákon pszichológiai módszereivel segítheti a közösségformálás folyamatát, a tanulók önismeretének fejlesztését, a konfliktuskezelés technikáinak kialakítását. Nevelési problémákkal is megkereshetik az iskolapszichológust a pedagógusok. A magatartási, kortárs kapcsolattartási, vagy beilleszkedési nehézségek, a közösség kialakításának és fenntartásának problémái megannyi kérdést vetnek fel a mindennapi oktatás-nevelés során, amely az iskolapszichológussal való konzultációt igényelheti. Az egyéni vagy csoportos esetmegbeszélések szervezésével az osztályfőnökök támogatása nagyobb teret nyerhetne. Az iskola-, és óvodapszichológiai szolgálat egységes szemléletben és struktúrában történő működtetése szükségessé tette az egységes szakmai protokoll kidolgozását, amely részletesen rögzíti az iskola-, és óvodapszichológia feladatkörét, körvonalazza a szakmai határokat. A Református EGYMI iskola-, és óvodapszichológiai protokollja 2015 augusztus végére kialakításra került, megtörténtek a szakmai egyeztetések, valamint a tanév szakmai előkészítése már a kidolgozott protokoll figyelembe vételével történt. Szakmai protokollunkat a tanév során folyamatosan monitorozzuk és felülvizsgáljuk, évente frissítjük a szakmai szempontok figyelembe vételével az új igényeknek megfelelően.

Mit tart a pályázat legnagyobb hasznának?

A 2014/2015-ös tanévben minden telephelyeken kialakításra kerültek a szolgálat megszervezésének feltételei. A pályázati keretből a feladatellátáshoz szükséges pszichológiai teszt és eszköz készlet a tanév során bővítésre kerül, a szakmai eszközök és tárgyi feltételek fejlesztése a tanév során folyamatos. A szakmai protokoll kidolgozása és megvalósítása lehetőséget nyújt arra, hogy munkánkat egységesebb szemléletben végezhessük.