Egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban

A református köznevelési intézményrendszer irányítása és fejlesztése tekintetében fontos követelmény a minőségirányítási rendszerek, az anyagi erőforrás-gazdálkodó, valamint a humánerőforrás-gazdálkodó rendszerek standardizálása, informatikai rendszerekkel történő támogatása. A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása –TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 – elnevezésű projekt nagy hangsúlyt fektet e támogató rendszer kiépítésére.

Mit takar pontosan a Református Köznevelési Információs Rendszer elnevezés? Papp Kornál Zsinati Hivatal oktatási irodavezetője elmondta: A Református Köznevelési Információs Rendszer (REKIR) a Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatellátásában közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. Az erőforrás-gazdálkodáshoz szükséges alapvető adatok nyilvántartása a Református Köznevelési Információs Rendszer (REKIR) bevezetésével biztosítható. Az adatnyilvántartás e rendszere egyrészt csökkenti az intézményfenntartókra háruló – jelenleg papír alapú – adminisztrációs terhet, s jelentős mértékben betekintést biztosít számukra, az általuk fenntartott köznevelési intézmények szakmai munkájára, gazdálkodására, ide értve a munkaerő-gazdálkodást is.

A rendelkezésre álló erőforrások adatainak nyilvántartása erősíti a köznevelés-irányítás (egyházkerületi és egyházi) szintjeinek információgyűjtő és információ feldolgozó, tervező és koordinációs tevékenységét. Az irodavezető szerint előnye lesz, hogy az intézményfenntartók szakmailag megalapozott döntéseket hozhatnak, hisz naprakész módon kaphatnak betekintést a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és humánerőforrásokra. Az intézmény és fenntartó közötti online adattovábbítás a változásokra gyorsabb reagálást tesz lehetővé.  Mint mondta, a begyűjtött információk alapján a köznevelés-igazgatás egyes szintjei újabb és újabb lehetséges alternatívákat tárhatnak fel, s a már feltárt kivitelezési megoldási lehetőségeket képesek lesznek ellenőrizni.

Az információ-feldolgozás és a tervezés egy munkafolyamatban megy végbe. A tervezés akkor hatékony, ha az információgyűjtés tudatosan kiépített információs rendszer útján történik. A hit- és erkölcstanoktatással összefüggő szervezési feladatok ellátása ez idáig bonyolult, papír alapú és költséges adattovábbítás és –feldolgozás útján volt biztosítható. A jövőben egyszerűbben és gyorsabban, ennek következtében hatékonyabban lehet a szervezési feladatokat elvégezni. Mindez megalapozza a hit- és erkölcstan oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos ügyek pontosabb intézését is.

A tudásmegosztó portál létrehozása tovább erősíti az intézmények, a pedagógusok, a hittanoktatók szakmai kapcsolatrendszerét, segíti a jó gyakorlatok elterjedését. Papp Kornél kiemelte: a REKIR a református köznevelés valamennyi szereplőjének segítséget nyújt majd: intézmények, intézményfenntartók, egyházkerületi és zsinati oktatási irodák, ill. pedagógusok, intézményvezetők és oktatási szakértők, valamint a hittanoktatók és a hittanoktatást szervező egyházközségek számára.