A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása

A Magyarországi Református Egyház a közelmúltban sikeresen pályázott, az Új Széchenyi Terv keretében novemberig több mint 545 millió forintot költhet oktatási rendszerének fejlesztésére. A TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 azonosítószámú pályázat megvalósítását az Európai Szociális Alap és a magyar állam közösen finanszírozza.

A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása elnevezésű projekt négy fő területet ölel fel:

1-2. pillér

A hatékony és rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató, informatizálható folyamatok megszervezése, különös tekintettel az emberi erőforrásokra

A hatékony erőforrás-gazdálkodás feltételei jelenleg nem állnak rendelkezésre, mely feltételek (informatizált nyilvántartások, motiváltság) e pályázat megvalósulása esetén megteremthetőek.

Az erőforrás-gazdálkodáshoz szükséges alapvető adatok nyilvántartása Református Köznevelési Információs Rendszer (REKIR) bevezetésével biztosítható. Az adatnyilvántartás e rendszere egyrészt csökkenti az intézményfenntartókra háruló – jelenleg papír alapú – adminisztrációs terhet, s jelentős mértékben betekintést biztosít számukra az általuk fenntartott köznevelési intézmények szakmai munkájára, gazdálkodására, ide értve a munkaerő-gazdálkodást is. A rendelkezésre álló erőforrások adatainak nyilvántartása erősíti a köznevelés-irányítás (egyházkerületi és bevett egyházi) szintjeinek információgyűjtő és -feldolgozó, tervező, koordinációs és ellenőrző tevékenységét.

A református köznevelési rendszer célrendszerét a Magyarországi Református Egyház Zsinata a református köznevelési törvény preambulumában, ill. a református köznevelési intézmények küldetésnyilatkozatában fogalmazta meg. A közös célok eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése s az ehhez szükséges munka összhangjának megteremtése a köznevelés-igazgatási tevékenység feladata. E tevékenység előkészítő szakasza – a célkitűzés birtokában – az információgyűjtés, melynek során az egyházkerületi ill. bevett egyházi szintű döntések megalapozását szolgáló információk kerülnek a köznevelés-igazgatást végző oktatási irodák, oktatási tanácsosok és bizottságok tudomására. Az információgyűjtés legfontosabb csatornája a Református Köznevelési Információs Rendszer (REKIR), melyhez biztosított lesz a hozzáférés az egyházkerületi és a bevett egyházi szint számára is.

A begyűjtött információk szerint a köznevelés-igazgatást végzők egyrészt újabb és újabb lehetséges alternatívákat tárnak fel, másrészt a már feltárt kivitelezési megoldási lehetőségeket ellenőrzik. Az információ-feldolgozás és a tervezés egy munkafolyamatban megy végbe. A tervezés akkor hatékony, ha az információgyűjtés tudatosan kiépített információs rendszer útján történik. Ez a cél a Református Köznevelési Információs Rendszer (REKIR) kialakításával.

A megoldási lehetőségeket mérlegelve a döntéshozók (presbitérium, egyházkerületi közgyűlés, MRE Zsinata) határozzák meg az erőforrás-gazdálkodás irányát. A döntéssel a köznevelés-irányítás döntés-előkészítő szerepe lezárul. 
A döntés végrehajtása elsődlegesen a személyi és a tárgyi feltételek megteremtését, valamint a munka koordinációját jelenti. Ennek eredménye lehet a hatékony erőforrás-gazdálkodás.  

A végrehajtás során előfordulhat, hogy a célkitűzés nem valósult meg, akár a helytelen döntés, akár a helytelen végrehajtás következtében. Szükséges tehát az ellenőrzés beiktatása, melynek során a köznevelés-irányítás (egyházkerületi és bevett egyházi) szintjei egybevetik a végrehajtás eredményét a célkitűzéssel, és megállapítják a cél megvalósulását, vagy az esetleges szükséges korrekciókat, s ennek függvényében ismét javaslatot tesznek a döntéshozóknak.

A REKIR adatbázisa öt területet ölel fel, négy modult (infrastrukturális erőforrások, humán erőforrások, anyagi erőforrások, hit- és erkölcstan modul) és egy tudásmegosztó portált tartalmaz. A négy modul elnevezésére a hazai reformáció négy kimagasló alakját választottuk.

Török Bálint (1502-1550) Pápa földesuraként 1531-ben alapította a református iskolát Pápán, melynek felszerelését is biztosította (infrastrukturális erőforrások modul).

Lorántffy Zsuzsanna (1600k-1660) I. Rákóczi György özvegyeként nagymértékben hozzájárult a pataki kollégium fejlesztéséhez, 1650-ben meghívta Sárospatakra Comeniust (humánerőforrások modul).

Ráday Pál (1677-1733) a református egyház első egyetemes főgondnoka, a protestáns nemesség és az egyház érdekeit képviselte a világi hatóságok előtt, s megvetette a később róla elnevezett könyvtár alapjait (anyagi erőforrások modul).

Méliusz Juhász Péter (1532-1572) a református egyház megszilárdítását szolgálta vitairataival, prédikációival, imakönyvével, kátéjával, agendájával, hitvallásokat szerkesztett (a legnevezetesebb az 1567. évi hitvallás), s a Biblia egyes könyveit lefordította (hit- és erkölcstan modul).

A négy történelmi alak a Magyarországi Református Egyház négy egyházkerületéhez kötődik. A tudásmegosztó portál, az Apácai Csere János modul két célnak felel meg: a) adatot szolgáltat a pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezéséhez; b) hozzájárul a pedagógusok és intézményvezetők szakmai tapasztalatcseréjéhez.

[[paginate]]

3. pillér

Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai szakszolgálati tevékenységek fejlesztése, kapacitásainak erősítése

A projekt keretében célunk, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatokat minden református fenntartásban működő köznevelési, közoktatási intézmény számára hozzáférhetővé tegyük, illetve az egyes szakfeladatok szakmai minőségét, humán erőforrását az igényekhez és a megújult tudományos elvárásokhoz igazítsuk.

I.    Általános, minden szakfeladatot érintő fejlesztési célok:

1.    A hozzáférés bővítése, azaz minden fejlesztésre szoruló gyermek, tanuló hozzájusson azokhoz a többletszolgáltatásokhoz, amelyek a fejlődéséhez szükségesek; a minőségi szolgáltatások középpontjában a gyerek igényei és érdeke álljon. Ehhez kapcsolódva szükséges a területi hozzáférés bővítése.

2.    A pedagógiai szakszolgálat szakmai munkájának minőségi javítása, támogatása a tevékenységek keretein belül zajlik majd, a szakszolgálati feladatok ellátását támogató protokollok továbbfejlesztésével. Az egységes ellátórendszer, az egységes minőség érdekében nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljanak olyan szakmai ajánlások, eljárásrendek, melyek segítik a szakszolgálatban dolgozó szakembereket az ellátási folyamatban a gyermek ellátórendszerbe kerülésétől egészen addig, amíg elhagyja azt. A protokollok mind a diagnosztikai, mind a fejlesztési és a terápiás feladatokhoz segítséget kínálnak majd. 

3.    Továbbképzési programokon vesznek részt a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó szakemberek.

4.    A pedagógiai szakszolgálat eszköztárának bővítése jelenti az eszközfejlesztéseket és konkrét eszközökkel történő ellátást is. A pályázati forrásból a szakszolgálati intézmény infrastrukturális fejlesztését támogatjuk felszerelésekkel, a szakszolgálati munkát segítő speciális diagnosztikai és fejlesztő, terápiás eszközökkel, közöttük olyan eszközökkel, amelyek mobilizálhatók, utazószolgáltatás esetén a fejlesztés helyszínére is szállíthatók, valamint a mindennapi munkát támogató korszerű infokommunikációs eszközökkel. ( INYR használata)

II.    A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának szakfeladatonkénti fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztési célok:

1.    A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Feladatunk:
 A kora gyermekkori diagnosztika, amely magában foglalja a kisgyermekek komplex több szakember összehangolt és egymásra épülő ún. interdiszciplináris diagnosztikai vizsgálatát, külön 0-2 éves gyermekek számára csecsemővizsgálatok és 2-4 év közötti gyermekek számára ún. vizsgálóhetek formájában. 
A Református EGYMI koncepciója egy komplex, diagnosztikai, terápiás, gyógypedagógiai, pszichológiai és szociális, valamint a tevékenységet oktató szolgáltatások biztosítása, egymással kapcsolatot tartó szakemberekkel, interdiszciplináris teamben.

Fejlesztési célok: 

1.1.    Differenciált diagnosztikai eljárásrend kidolgozása 
1.2.     Családkísérés folyamatának kidolgozása, megtervezése: eltérő fejlődésre felkészítés, megküzdési stratégiák ismerete és alkalmazása. 
1.3.    Szakmaközi egyeztető fórum megszervezése 

2.    A nevelési tanácsadás: 

Feladataink:
-  a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása
-  segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja
-  pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakvélemény készítése a szülő, a jogszabályban meghatározott esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére
-   prevenciós tevékenység
-  komplex pszichológiai, gyógypedagógiai ellátás

Fejlesztési célok: 

2.1.    A gyermekek állapotának felmérését szolgáló szűrő eljárások kidolgozása: 5-6 éves kor, iskolás kor 

2.2.    A BTM ellátáshoz kapcsolódó utazó fejlesztő eszközrendszer kidolgozása 

3.    Szakértői bizottsági tevékenység:

Feladataink: Szakértői bizottságunk tankerületi szinten a református óvodákban, általános és középiskolákban tanuló gyermekek, tanulók részére kíván segítséget nyújtani a megfelelő diagnosztikus lehetőségek felajánlásával, és a szükséges intervenciós, fejlesztő lehetőségek, illetve további vizsgálatok kijelölésével. A Református EGYMI Szakszolgálatában működő szakértői bizottság azzal kívánja megkönnyíteni az iskolák, oktatási/nevelő intézmények feladatát, hogy a gyermekek/tanulók szakértői vizsgálatát az adott intézmény helyszínén végzi el, biztosítva mind a szakember gárdát (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus), mind a szükséges diagnosztikus eszközöket.

Fejlesztési célok:

3.1.     A tankerületi szakértői bizottsági tevékenységek körét igénylő református intézményekhez a szolgáltatás eljuttatása, a hozzáférési lehetőségek biztosítása 100 km-es körzetben.

3.2.    Diagnosztikai eszközök beszerzése a szakmai protokolloknak és a megújult szakmai elvárásoknak megfelelően. 

3.3.    A szakértői bizottsági tevékenység protokolljának pontosítása, kidolgozása

4.    Logopédiai ellátás:

Feladatunk: A logopédiai szolgáltatásunk ellátja az óvodákban nevelkedő, iskolákban tanuló gyermekek logopédiai fejlesztését, terápiáját. A jogszabályi előírásoknak megfelelő logopédiai szűrések és vizsgálatokat végezzük.

Fejlesztési célok:

4.1.     A logopédiai diagnosztikai eljárások egységesítése, új, a gyerekek beszéd és kommunikáció fejlesztését szolgáló ellátási formák bevezetése. 

4.2.    A logopédiai ellátás megfelelő eszközhátterének biztosítása logopédiai eszközök és diagnosztikai tesztek beszerzésével. 


5.    Konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés

Feladatunk: A betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradott tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal.

Fejlesztési célok:

5.1.    A gyógytestnevelés országos hálózatának humán erőforrás fejlesztése, a tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása

6.    Iskola-óvoda pszichológia

Feladatunk: az iskolai és óvodai nevelés során felmerülő problémák megelőzése, a már meglévő konfliktusok feltárása, azok megoldásának elősegítése– egyéni és/vagy csoportos formában. A nevelési-oktatási intézményekben preventív, fejlesztő és korrektív pszichológiai tanácsadási munkával, problémakezeléssel segíteni a református intézményekben dolgozó pedagógusokat, nevelt gyermekeket, és a gyermekek szüleit.

Fejlesztési célok:

6.1.     A pszichológiai tanácsadás kihelyezése az oktatási intézményekbe, osztályfőnöki órákra 

6.2.    Az osztályfőnökök támogató szolgálatának beindítása az osztályfőnöki eset-megbeszélési lehetőségek biztosítása érdekében 

6.3.     Az iskola-óvoda pszichológiai ellátás szakmai protokolljának véglegesítése, kidolgozása


7.    Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával összefüggő tevékenységek

Feladatunk: a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók azonosítása és gondozása, képességeik kibontakoztatásának elősegítése.

Tevékenységeink:

- Tehetségazonosítás: általános és speciális képességek mérésével, tesztekkel, mérőlapokkal, pszichológiai háttérvizsgálatokkal, pedagógusokkal való konzultációkkal.

- Tehetséggondozás: egyéni és csoportos (maximum 4 fő) foglalkozások a programba beválasztott gyerekek számára

- rendszeres, heti egyszeri komplex foglalkozások keretében. A foglalkozások kiemelt területei: a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás, a kommunikációs képességek fejlesztése.

- Kapcsolattartás az intézményeinkben tanító kollegákkal.

- A szülők részére konzultációs lehetőséget biztosítunk a gyermek optimális nevelése és fejlesztése érdekében, ha igénylik, a pszichológus bevonásával.

Fejlesztési célok:

7.1.    Tehetség műhelyek megszervezésének támogatása a református fenntartásban működő intézmények bevonásával 

7.2.    Különleges bánásmódot igénylő tehetséges gyermekek tudományos konferenciájának megszervezése  

7.3.    A tehetséggondozás szakmai protokolljának kidolgozása, véglegesítése

7.4.    Az intézményi jó gyakorlatok megosztásának segítése a tehetséggondozó szakemberek részvételével 

A projekt feladatainak megvalósításának hatásai:

•    Az ellátáshoz való hozzáférésnél az esélyegyenlőség szempontjai feltétel nélkül érvényesülnek.

•    A fejlesztések jövőképének víziója szerint a Magyarországi Református Egyház által fenntartott pedagógiai szakszolgálati hálózat a tudásgazdaság igényeit kielégíteni képes, innovatív, kompetencia-alapú, minőségelvű rendszer, amelynek intézményhálózata makro térségi alapon szerveződik, multifunkcionális feladatai révén biztosítja a rendelkezésre álló kapacitásainak minél jobb kihasználását, amelynek irányítását a fenntartó egyházkerületi szinten szervezett tagintézmények segítségével végzi. 

[[paginate]]

4. pillér

Szakmai hálózatosodás erősítése a tehetségfejlesztés területén

A tehetségfejlesztés területén két irányban nyújt fedezetet a pályázat. 

Az egyik irány egy Komplex Református Tehetségfejlesztő Program kidolgozásának megkezdése. Ennek első szakaszában néhány tantárgy általános iskolai és középiskolai kezdő évfolyamaira készül el tehetségfejlesztő szakmai anyag (gazdagító program). Biológia tantárgyból a 7. és a 10. tanévre, fizika tantárgyból a 7. és a 9. tanévre, matematika tantárgyból az 5. és a 9. tanévre, történelem tantárgyból az 5. és a 9. tanévre. Ezeken kívül még művészeti nevelés területén készülhet el tehetségfejlesztő szakmai anyag. 

Ezek az 50 x 45 perces tehetségfejlesztő szakmai anyagok az adott évfolyam kerettantervi anyagához kapcsolódnak. Tartalmaznak egy 2 x 12 órás közös (bentlakásos) periódust (a program elejére és a végére tervezve) is. Az anyag többi része a tanulók saját iskolájában a szaktanár (szakkörvezető tanár) segítségével kerül feldolgozásra (a tantárgy jellegétől függően pl. feladatmegoldás, kutatómunka, stb.).
A tehetségfejlesztő szakmai anyagok kidolgozása a későbbiekben – pályázati lehetőségek függvényében – folytatódhat (további évfolyamokra, további tantárgyakra).

A másik irány a tehetségfejlesztés érdekében történő hálózatépítés. Ennek érdekében a 2015/2016-os tanév első félévében (várhatóan 2015. szeptember, október és november folyamán) regionális szakmai napokat, kerekasztal beszélgetéseket és országos konferenciát szervezünk. 
A regionális szakmai napokat egyházkerületenként tervezzük megszervezni. E rendezvényekre várjuk az egyházkerület református köznevelési intézményeinek a tehetségfejlesztés koordinálásával megbízott képviselőit. Ezeken meghívott előadók segítségével foglalkoznánk a tehetség felismerésével, fejlesztésének lehetőségével. Regionális tehetségtanácsok megalakítására is sor kerülne e rendezvényeken. A regionális szakmai napok időpontjai és helyszínei: szept. 18. Kecskemét (Dunamellék), szept. 19. Debrecen (Tiszántúl), szept. 25. Miskolc (Tiszáninnen) és szept. 26. Pápa (Dunántúl).

A kerekasztal beszélgetésekre a református köznevelési intézmények azon munkaközösségeinek képviselőit várjuk, amely tantárgyakból tehetségfejlesztő szakmai anyag készül (biológia, fizika, matematika, történelem, ill. művészeti nevelés). A kerekasztal beszélgetéseken az elkészült gazdagító programot mutatják be a készítők a református oktatási rendszerben tanító, a gazdagító program megvalósításában résztvevő pedagógusok számára. A kerekasztal beszélgetésen felmerült kérdések, visszacsatolások alapján a gazdagító programok átdolgozásra, pontosításra kerülnek. A kerekasztal beszélgetések időpontjai és helyszínei: okt. 9. Miskolc (biológia), okt. 10. Debrecen (matematika), okt. 16. Kecskemét (történelem), okt. 17. Hódmezővásárhely (fizika) és okt. 21. Pápa (művészeti nevelés).

Az országos konferenciára Budapesten kerülne sor 2015. november 14-én. Ezen történne meg a rendezvénysorozat tapasztalatainak összegzése és az Országos Református Tehetségtanács megalakítás.