A Református Pedagógiai Intézet (RPI)

Az RPI alapfeladata az óvodákban és az iskolákban folyó pedagógiai munka segítése. Szakmai ajánlásokat, taneszköz-jegyzéket, szakértői és szaktanácsadói névjegyzékeket készít, koordinálja az éves versenynaptárat, segíti és fejleszti a hitoktatást. A továbbképzések, a tankönyvkiadás, a szaktanácsadás, a kerettantervi munkálatok és a folyóirat-kiadás jelentették a fokozatos feladatbővülést. Újabb elem a versenyszervezés, az előadói adatbázis és a honlap építése.

Történet, alapfeladat

A Református Pedagógiai Intézetet 1994-ben alapította a MRE Zsinata, holland támogatással. Először a Baár-Madas Református Gimnázium épületében működött, majd a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának III. emeletén kapott helyet.

Az elmúlt években nagymértékben szélesedett ki az RPI képzési tevékenysége, a köznevelési törvény, a helyi tanterv, a keresztyén pedagógia, a katechetikai képzések és a gyermekek körében végzett szolgálatra való felkészítés területén. A kapcsolatépítést is szolgálja a holland és határon túli pedagógiai gyakorlatok ismertté tétele. A 2013. évtől kezdve az RPI működtetésében részt vállal a Károli Gáspár Református Egyetem, mint közreműködő szervezet.

Az Intézetet 2014. februárjától Szontagh Pál pedagógiai szakértő, köznevelési vezető vezeti. Az elmúlt évek személyi fejlesztéseivel az Intézet létszáma immár megfelel a jogszabályokban előírtaknak.

Feladatellátás napjainkban

Az RPI országos feladatellátását segíti, hogy 2013-tól a református nevelés-oktatás több csomópontján működtetünk telephelyeket (Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kara, 1042 Budapest, Viola utca 3-5.), Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5., Lévay József Református Gimnázium, 3530  Miskolc, Kálvin János utca 2.).

A köznevelési rendszer megváltozásával alapvetően megváltozott az RPI feladata is. Az intézeten belül két munkacsoport jött létre, a katechetikai csoport a már ott dolgozó munkatársakból, a köznevelési csoport pedig az igazgatóból, és újonnan felvett köznevelési szakemberekből. A katechetikai feladatellátás a hitoktatók és vallástanárok szakmai támogatásán túl elsősorban az MRE Zsinata által meghatározott tanterv- és taneszközfejlesztési célfeladatokból áll. A köznevelési tématerületeket a jelenleg hatályos jogszabályi környezet rendelkezésein túl alapvetően meghatározza a 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet, amely alapján az egyházi fenntartású pedagógiai szakmai szolgáltató intézet részt vesz a minősítő vizsgák, eljárások és esetlegesen a tanfelügyeleti vizsgálatok munkájában.

2015-től megjelent a Református Mesterpedagógusok névjegyzéke, melyeket Kelemen Gabriella gondoz. A református mesterpedagógusok részére immár három országos konferenciát szerveztünk, neves előadók, az oktatásirányítás magas rangú szakembereinek részvételével.

Részletes elemzéseket, szövegszerű javaslatokat készítettünk az állami Köznevelési Törvényhez és a Református köznevelési, illetve hittanoktatási törvényhez, a vonatkozó rendeletekhez. Ezek az elemzések segítették, hogy a jogszabályokban bekövetkezett változásokat a református köznevelés stratégiájának összefüggéseiben szemlélhessük.

2013-2014-ben a legnagyobb változás talán éppen a mérés-értékelés szakmai területen történt. Ma két pedagógiai szakértő is foglalkozik a mérés-értékelés feladataival. Az RPI az Oktatási Hivatalnál elnyerte a kompetenciamérések helyi feldolgozásához szükséges képzések megszervezését. 2014 őszén a feladatellátási helyek 92%-a részt vett ezen az öt órás képzésen. Az Oktatási Hivatal munkatársainak segítségével, Bánné Mészáros Anikó munkája révén elkészült az országos kompetenciamérés református vonatkozású adatainak elemzése.

Az RPI az elmúlt tanévben 70 verseny koordinálásában vállalt szerepet. A versenyek kb. 40%-a tantárgyi, 12%-a bibliaismereti, egyházzenei, 25%-a sportverseny, 21%-a művészeti verseny. Anyagi és kuratóriumi szerepvállalással is megerősítettük a Jane Haining Emlékversenyt rendező alapítványt, így a budapesti általános iskolák részére újra meghirdetésre került a holokauszt idején példamutató emberséggel és önfeláldozással helyt álló skót nevelőnő emlékére rendezett versenyünk.

 

Rendezvények

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt Intézetünk kontakt rendezvényeinek száma. A növekvő és javuló tendenciát jól mutatja az alábbi táblázat.

Az RPI rendezvényeinek csoportosítása

2010/

2011

2011/ 2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

Köznevelési rendezvény

44

64

62

76

99

Katechetikai rendezvény

14

9

14

5

9

ÖSSZESEN:

58

73

76

81

108

Ebből Budapesten

29

40

42

39

41

           vidéken

29

33

34

42

67

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt rendezvényeink megoszlása a nagyszabású plenáris előadások helyett egyre inkább a személyes műhelymunkák, nevelőtestületi előadások irányába mozdul el.

Rendezvényeink mellett segédanyagokkal, mintadokumentumokkal és személyre szabott eseti tanácsadással segítettük a református köznevelés pedagógusainak munkáját.

 

Továbbképzések

Az RPI-nek két akkreditált pedagógus-továbbképzése volt, melyek akkreditációja 2014-re lejárt. 2015-ben három továbbképzésünk kapott indítási engedélyt, ezek:

Megújuló latintanítás (30 órás) – alapítási engedély száma: 23/26/2015 (érvényes 2020.02.01-ig)

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása (60 órás) - 23/30/2015 (érvényes: 2020.02.01-ig)

A protestáns egyházi ének tanítása (120 órás) – alapítási engedély száma: 23/126/2015 (érvényes 2020.04.22-ig)

A keresztyén pedagógia esszenciája (30 órás) – alapítási engedély száma: 23/162/2015 (érvényes 2020.07.01-ig)

Munkatársaink dolgoznak további képzések akkreditációján is, melyek címe a következő: „Élménypedagógia katechetikai lehetőségei”; „Bibliodráma és hittanoktatás”; „Keresztyén ünnepek a katechézisben”.

A legalább 5 órát kitevő nem akkreditált képzésekről évente egyre több kolléga részére állítjuk ki a 277/1997. kormányrendelet szerinti részvételi igazolást.

Kapcsolatrendszer

Fenntartó Egyházunkon és köznevelési intézményeinken kívül folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a pedagógiai-szakmai szolgáltatás egységes irányítását végző Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel. Az RPI 2014 őszétől a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) tagja. A MATEHETSZ-szel együttműködve 2015-ben négy kontakt és egy online képzést szerveztünk református pedagógusok számára Debrecenben illetve Budapesten.

Kollégáink szakmai kapcsolatban vannak a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztályával, az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézettel illetve a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel. 

A holland OGO-alapítvány segítségével a Driestar Educatief holland tanárképző főiskolával és pedagógiai intézettel is van szakmai kapcsolatunk. Ennek köszönhetően rendezhettük meg 2015. áprilisában a Közösségi média és keresztyén nevelés című nemzetközi konferenciánkat. Ugyanígy szoros együttműködő partnerünk az erdélyi Romániai Református Pedagógiai Intézet (Kolozsvár) – velük elsősorban a 2015. február-márciusi Országlátó elnevezésű pedagógus-csereprogramban illetve az erdélyi pedagógusok debreceni szakmai látogatásának megszervezésében működtünk együtt.

Összegzés

Az utóbbi évek stratégiai elemzései és útkeresése nyomán most egyértelműbb az RPI jövőképe. A Református Pedagógiai Intézet teljesen kiépült versenyképes pedagógiai szakmai szolgáltató lett, amelyik meghatározó módon járul hozzá a református pedagógusok továbbképzéséhez, tájékoztatásához, a keresztyén nevelés eredményességét támogató innovációk és jó gyakorlatok ismertté tételéhez.

Monitoring tevékenysége révén segíti a református köznevelési intézmények szakmai eredményességének és hatékonyságának fejlesztését, a református márkanév védelmét, az iskolák profiljának és identitásának erősödését. Generálja és támogatja az intézmények kapcsolattartását és a horizontális tanulási formákat. Rendezvényei, segédanyagai a szakmai-módszertani tudás folyamatos megújítását támogatják.

A szaktanácsadást teljes körűen, a továbbképzéseket együttműködő partnereivel közösen meghatározó módon biztosítja a református közoktatási rendszer számára. Gondozza a teljesen kiépült nevelési-oktatási programot a hittanoktatás két tantárgyának keretei között: hit- és erkölcstan, egyházi ének. Az RPI szaktanácsadói a református iskolák és a KRE, illetve a DHRE tehetséggondozási projektjeit a tanulási utak biztosításának érdekében a versenyrendszeren keresztül kapcsolják össze.

Az RPI kapcsolatot tart a határon túli református köznevelési intézményekkel is. Nemzetközi kapcsolatrendszere a keresztyén nevelés európai látókörét szélesíti.

Intézetünk megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a folyamatos fejlesztések eredményeképpen megfeleljen az Alapító Okiratban foglalt feladatoknak.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója szerint „megállapítható, hogy a Református Pedagógiai Intézet a magyar köznevelés meghatározó szellemi műhelyévé vált.”

Terveink szerint további továbbképzések szervezésével, az intézményi önértékelési és a pedagógus minősítési folyamatokban való cselekvő részvétellel, a tantárgygondozó szaktanácsadói feladatok ellátással, a katechetikai taneszköz-fejlesztéssel és szaktanácsadással ezt a munkát a továbbiakban is egyre magasabb színvonalon tudjuk majd végezni.